ชีวิตประจำวัน » สถาบันการเงิน การธนาคาร

สถาบันการเงิน การธนาคาร

18 สิงหาคม 2020
1219   0

สถาบันการเงิน หมายถึง  สถาบันที่ทำหน้าที่ระดมเงินออม  ให้กู้ยืมแก่ผู้ที่ต้องการเงินไปเพื่อการบริโภคหรือเพื่อการลงทุนดำเนินธุรกิจ  โดยจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ออม  และคิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ยืม สถาบันการเงินสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.ธนาคาร
2.สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร1.  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จำกัด 
มีวัตถุประสงค์คล้ายกับธนาคารพาณิชย์  คือ  ระดมเงินออมโดยออกตราสารเครดิตหรือตั๋วแลกเงินเพื่อเป็นหลักฐานในการกู้เงินจากประชาชน

2.  บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่กิจการอุตสาหกรรมเอกชน

3.  บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่อุตสาหกรรมขนาดย่อมและอุตสาหกรรมครัวเรือน

4.  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินเพื่อการซื้อที่ดิน  สร้างบ้านหรือผ่อนส่ง

5  บริษัทประกันภัยและบริษัทประกันชีวิต 
เป็นสถาบันทางการเงินที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้  สถาบันนี้ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเพราะขาดการประชาสัมพันธ์  และประชาชนไม่เห็นผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการนำเงินไปลงทุน  ทำให้หลายบริษัทล้มเหลวและในที่สุดขาดความมั่นคงให้กับผู้ประกันภัย

6  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
เป็นสถาบันการเงินที่ประชาชนเริ่มเห็นคุณค่าและเห็นประโยชน์ของการร่วมมือเพื่อช่วยเหลือชุมชน  หรือกลุ่มบุคคลที่มีความคิดในแนวเดียวกัน  จัดทำขึ้นเพื่อออมทรัพย์และจัดทำหน่วยธุรกิจของกลุ่มตนเอง  หรือชุมชน

 7  โรงรับจำนำ 
เป็นสถาบันการเงินขนาดย่อม  มี 3 ประเภท  คือ 
– โรงรับจำนำเอกชน 
– โรงรับจำนำของกรมประชาสงคราะห์ 
– โรงรับจำนำของเทศบาล 
ซึ่งทั้งหมดได้ให้บริการกู้ยืมเงินแก่บุคคลทั่วไป  โดยรับจำนำสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ


ขอบคุณข้อมูลจาก

: www.trueplookpanya.com
: www.together1711.wordpress.com
: www.sites.google.com
: สถาบันการเงินทุกแห่ง

สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ต้นทางของสถาบันการเงินต่างๆผ่านทาง Link ด้านบน

error: ขอบคุณสำหรับการเข้าชม !!